Competentieprofiel ICL

International Course Leader

Kennis en inzichten

- Grondig kennen en begrijpen van de theorie, filosofie en historiek van de Sherborne bewegingspedagogiek.
– Weten welke de minimale inhouden zijn die tijdens een basiscursus aan bod dienen te komen.
– Notie hebben van de verschillende doelgroepen (en hun specifieke zorgvragen) waarbij de deelnemers werkzaam zijn.
– Notie hebben van de specificiteit van volwassenvorming.

Vaardigheden

- Organiseren van een basiscursus; o.a. deelnemers aantrekken, informeren en documenteren, zorgen voor gepaste infrastructuur en materiaal, beheren van financies en administratie, …
– Een evenwichtige planning opstellen om de beoogde doelen te realiseren.
– Een gepaste methodische aanpak hanteren met o.a. aandacht voor gevarieerde werkvormen en groeperingswijzen en voor de balans tussen actief beleven, informeren en reflecteren.
– Strategieën inzetten die de communicatie en interactie tussen de deelnemers bevorderen.
– De groepsdynamiek gebruiken en versterken als leerbevorderende factor voor alle deelnemers.
– Strategieën inzetten die de vertaalslag naar de eigen specifieke doelgroep van elke deelnemer ondersteunen.
– Flexibel inspelen op individuele noden of op die van de groep, met betrekking tot inhoudelijke verdieping of verbreding, zonder hierbij de vooropgestelde doelen uit het oog te verliezen.
– Observeren van leerprocessen van deelnemers en gepaste feedback geven die gericht is op het leren.
– Evaluatiecriteria hanteren in functie van een eindbeoordeling.

Attitudes

- Beschikken over een begeesterende en inspirerende grondhouding t.a.v. de Sherborne bewegingspedagogiek.
– Loyaal zijn t.a.v. de afgesproken inhouden, doelstellingen en voorwaarden voor een basiscursus Sherborne.- Model zijn in bewegingsgedrag: het eigen lichaam inzetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.
– Voldoende sensitief zijn om dynamieken en specifieke noden van deelnemers te onderkennen.
– Over een leerbevorderende, responsieve begeleidingsstijl beschikken t.a.v. individuele deelnemers.
– Waardering opbrengen voor de diversiteit in de deelnemersgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elkeen.
– Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen met betrekking tot de begeleiding van Sherbornecursussen.
– Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van Sherbornecursussen.